Regulamin

Rozdział I. Informacje Ogólne

Obowiązkowe druki do pobrania wymienione w regulaminie:

1.Druk reklamacyjny pobierz

2.Zwrot towaru pobierz

1. Sklep internetowy działający pod adresem url: www.imssport.pl , (dalej: „Sklep”) prowadzony przez  IMS Anna Kurczyna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jana Sobieskiego 87a, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do CEIDG pod numerem Regon 240245000, NIP 937-140-30-85, telefon kontaktowy 33-819-12-50, biuro@imssport.pl .

2. Kupującym (zwanym również „Klientem”) może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i dokonująca zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”), jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności ceny, katalogi, foldery, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.

4. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

5. Towary oferowane przez IMS za pośrednictwem Sklepu są szczegółowo określone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, cenie, materiale, z którego jest wykonany, dostępnych rozmiarach itd.

6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji konkretnie ukazanych na nich modeli.

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, z zastrzeżeniem indywidualnych postanowień wynikających z Umów zawieranych z poszczególnymi Klientami, określającym zasady korzystania ze Sklepu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień.

8. Niniejszy Regulamin określa zarówno zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień poprzez Sklep, jak również wszelkie zasady zawierania umów sprzedaży (z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

9. Regulamin jest dostępny w siedzibie IMS oraz na stronie internetowej Sklepu. Dostęp do Regulaminu każdy z Klientów może uzyskać w dowolnym czasie, poprzez kliknięcie odnośnika „Regulamin”, umieszczonego na stronie Sklepu.

10. IMS zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie każdorazowo ogłaszana na stronach IMS, i będzie obowiązywać od dnia następującego po dniu jej ogłoszenia. Powyższe nie dotyczy jednak zamówień w realizacji, złożonych przez dniem modyfikacji Regulaminu.

11. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W celu akceptacji regulaminu i złożenia zamówienia konieczne jest zaznaczenie opcji: „Akceptuję regulamin”.

Rozdział II. Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep prowadzony i administrowany przez IMS umożliwia Klientom zakup oferowanych przez IMS towarów za pośrednictwem Internetu (zakup na odległość, poza siedzibą spółki).

2. Zamówień w Sklepie można dokonywać przez stronę internetową działającą pod adresem url: www.imssport.pl , w następujący sposób: a) wypełniając formularz zamówienia na stronie tego Sklepu; b) telefonicznie; c) pocztą elektroniczną;

3. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pomocą formularza przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Zamówienia składane w dniu wolne od pracy będą przyjmowane w dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (zakupy bez rejestracji).

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w zamieszczonym na stronie Sklepu formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wystawienia faktury VAT (paragonu fiskalnego) oraz potwierdzenie (poprzez użycie stosownego przycisku), iż zamówienie jest składane z obowiązkiem zapłaty.

6. Podczas dokonywania zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych, aktualnych oraz dokładnych danych osobowych, tj. w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania), adres dostawy (jeżeli jest on inny niż w/w adresy), adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

7. Dane, o których mowa w pkt. 10 powyżej, powinny być na tyle dokładne, że umożliwiać będą realizację złożonego zamówienia, w szczególności prawidłowe doręczenie przesyłki oraz wystawienie dowodu zakupu (w razie wyboru opcji: faktura VAT). Jeżeli podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, IMS zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. Przed odmową realizacji IMS podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

8. Do chwili zatwierdzenia wyboru produktów („ZAMAWIAM- Uwaga! Zamówienie niesie obowiązek zapłaty”), Klient może dokonywać zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, danych osobowych, adresowych i innych, przekazanych IMS za pośrednictwem formularza, inną drogą on-line bądź telefoniczną.

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez IMS stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku Klientów niebędących konsumentami). W przypadku Klientów będących konsumentami do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą skutecznego złożenia przez Klienta zamówienia IMS. Treść potwierdzenia wysłanego drogą elektroniczną do Klienta będącego Konsumentem zawierać będzie informacje zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

10. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez wybór opcji „dodaj do koszyka”.

11. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on zwrotną informację od IMS dotyczącą pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia, danych teleadresowych Klienta oraz innych informacji stosownie do treści art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – włącznie ze wzorem pouczenia o odstąpieniu od umowy (stosownie do art. 12 ust. 1 pkt. 9-11 ustawy o prawach konsumenta). Informacja ta stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

12. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną. Potwierdzenie realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów (w tej chwili dochodzi do zawarcia w/w umowy). W przypadku jednak Klientów będących konsumentami do zawarcia umowy dochodzi z chwilą doręczenia IMS zamówienia zawierającego wszelkie niezbędne dane, konieczne do jego prawidłowej realizacji.

13. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia tylko i wyłącznie przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W celu rezygnacji z zamówienia Klient winien jest bezzwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym albo drogą mailową za potwierdzeniem odczytu maila. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 14 w zdaniach poprzedzającym, nie uchybia uprawnieniom Klienta do odstąpienia od umowy stosownie do przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu następuje przez wydruk bądź przesłanie na wskazany adres mailowy dokumentu i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (wedle uznania Klienta: paragon lub faktura VAT) lub specyfikacji nabywanych produktów – wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu z Klientami, którym przysługuje status Konsumenta, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a także innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

15. Od cen promocyjnych oraz cen wyprzedaży nie są udzielane dodatkowe rabaty oraz nie są uwzględniane żadne kupony rabatowe.  

Rozdział III. Formy płatności

1. Płatność za towar, obejmująca także koszty jego dostawy, może być dokonana przez Klienta w następujący sposób: a) Płatność na rachunek bankowy IMS (przed wysyłką towarów) b) Płatność elektroniczna (przed wysyłką towarów) c) Płatność za pobraniem, gotówką do rąk przewoźnika (w chwili odbioru towarów).

2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu oraz ewentualne koszty manipulacyjne związane z wybranym sposobem płatności elektronicznej.

3. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W przypadku Klientów będących konsumentami, cena zakupu towaru nie ulegnie zmianie od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

5. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: a) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, b) transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych; c) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

6. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego IMS.

7. IMS może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez IMS jako przyjęte do realizacji, po spełnieniu wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności. Wszelkie dodatkowe zastrzeżenia, zmieniające podstawowe warunki i formy płatności, winny być poczynione w formie pisemnej. Za formę równoważną formie pisemnej uważa się formę wiadomości e – mail oraz faks.

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie IMS jest upoważniony do żądania zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, na zasadach określonych w art. 481 k.c.

9. Wykluczone jest ustanawianie na nabytych towarach zastawu oraz innych obciążeń przed zapłatą całości ceny sprzedaży. IMS zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia przez Klienta ceny towaru w całości.

10. IMS zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przy czym zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

Rozdział IV. Dostawa

1. Dostawa towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu realizowana jest przesyłką we współpracy z wybranymi przez IMS firmami kurierskimi. IMS zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej także po złożeniu zamówienia przez Kupującego, co nie wpływa na wysokość ustalonych uprzednio z Kupującym kosztów dostawy.

2.Na czas oczekiwania na przesyłkę od momentu zamówienia składa się termin wysyłki (dni robocze) i czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub DPD. Czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską wynosi zazwyczaj od 3 do 6 dni roboczych od chwili nadania paczki, w przypadku paczek priorytetowych od 1 do 3 dni roboczych. Czas dostarczenia przesyłki przez DPD wynosi 24 godziny od momentu nadania przesyłki (tylko dni robocze), tym samym przesyłka kurierska wysłana w piątek zostanie dostarczona w poniedziałek. Bardzo duże znaczenie mają dobrze wypełnione dane adresowe.

Czasy dostarczenia przesyłek
(terminy dostaw na podstawie informacji Poczty Polskiej, DPD)

Poczta Polska*
od 1 do 3 dni

Kurier DPD
1 dzień

Zarówno Poczta Polska, jak i firma kurierska zastrzega sobie możliwość dostarczenia przesyłki w czasie dłuższym niż podany powyżej (taka sytuacja może mieć miejsce np. podczas wzmożonego ruchu paczek w okresie świąt). Przypadki kiedy firma kurierska nie wywiąże się należycie ze swoich obowiązków mogą mieć miejsce na skutek różnych przyczyn np. awaria samochodu dostawczego, potężne korki na drogach, ciężkie warunki atmosferyczne, wypadki, niedopatrzenia i błędy ludzkie a także brak obecności adresata pod adresem dostawy.

*przesyłki Pocztą Polską nie są nadawane codziennie

 

3.Koszt przesyłki jest dynamiczny i uzależniony od kilku czynników takich jak rodzaj przesyłki, rodzaj płatności, ilość i rodzaj produktów w koszyku czy suma brutto zawartości koszyka. Mogą też występować indywidualne koszty przesyłek dla specjalnych produktów - np. wyjątkowo dużych lub ciężkich.

Chcąc sprawdzić jaki będzie koszt za transport Państwa zamówienia należy wysłać zapytanie drogą mailową na adres biuro@imssport.pl

 

TABELA KOSZTÓW PRZESYŁEK

KRAJOWE

Sposób dostawy

Sposób płatności

Waga zamówienia

Koszt dostawy

Poczta priorytet

przedpłata

do 0,5 kg

20,- zł

Poczta priorytet

przedpłata

do 5 kg

25,- zł

DPD

przedpłata

do 20 kg

17,- zł

DPD

za pobraniem

do 20 kg

17,- zł

 

ZAGRANICZNE

Wszystkie przesyłki zagraniczne to priorytety, wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas dostawy do 2 tygodni. 
Na koszt przesyłki składa się: opłata zasadnicza, traktowanie przesyłki jako poleconej oraz ubezpieczenie od wartości przesyłki. 
W celu uzyskania informacji o koszcie paczki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zamówienia z dostawą zagraniczną można opłacić z góry przelewem na konto sklepu. Płatność za pobraniem nie jest możliwa z uwagi na ograniczenia stosowane przez przewoźników, którzy nie udostępniają wysyłki z płatnością za pobraniem. Wymagane informacje konta bankowego sklepu podane są poniżej.


Bank Pekao S.A.

I O/Bialsko-Biała
ul. Grunwaldzka 40a
43-300 Bielsko-Biała

IBAN - PL 21 1240 1170 1111 0010 0889 6431 (PLN)

IBAN -PL 23 1240 1170 1787 0010 2523 2315 (USD)

IBAN-PL 54 1240 1170 1978 0010 1838 3707 (EUR)

Kod BIC/SWIFT : PKOPPLPWXXX

Klient ma do wyboru opisane poniżej sposoby płatności

za pobraniem - w przypadku, gdy towar jest wysyłany przez kuriera lub pocztą;
za towar płacą Państwo w chwili odbioru przesyłki.

płatność przelewem bankowym

Dane konta bankowego firmy: 

Konto bankowe: 
Bank Pekao S.A
Numer konta: 
PLN 21 1240 1170 1111 0010 0889 6431

Przesyłki wysyłane do klientów sklepu są umieszczone w tekturowych opakowaniach lub kopertach dobrze zabezpieczonych, co gwarantuje dostarczenie przesyłki w stanie nienaruszonym.4. Kupujący, podczas odbioru towaru od przewoźnika, ma obowiązek dochować wszelkich aktów staranności w zakresie sprawdzenia stanu zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru, a także zgłoszenia przy odbiorze wszelkich wad.

5. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności: a. sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera; b. złożenia u Kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u Kuriera, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie; c. poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach w formie pisemnej; za formę równoważną formie pisemnej uważa się formę wiadomości e-mail oraz faksu.

6. Kupującemu, który nie odbiera towaru w terminie, IMS ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin odbioru. Po jego bezskutecznym upływie IMS może wystawić korektę dokumentu sprzedaży bez powiadamiania Kupującego oraz może swobodnie dysponować towarem. Kupujący zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, które IMS poniosła w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru bądź brakiem jego odbioru.

Rozdział V. Gwarancja. Reklamacje.

1. Towary sprzedawane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Dostawa rzeczy wolnych od wad stanowi obowiązek sprzedającego w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu cywilnego).

2. Na oznaczone towary oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego IMS lub producent tych towarów mogą udzielać gwarancji jakości. W takich przypadkach informacja o udzielonej gwarancji jakości zamieszczana jest na stronie internetowej Sklepu, a Kupujący mogą korzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu wady fizycznej rzeczy, stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących rękojmię za wady fizyczne (dotyczy wyłącznie Konsumentów). Roszczenia z rękojmi wygasają w terminie 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

4. W celu skorzystania ze świadczeń reklamacyjnych na zasadach i warunkach określonych niniejszym Regulaminem należy bezwzględnie zachować dowód zakupu towaru oraz załączyć wskazany dokument do reklamowanego towaru (nie dotyczy Klientów będących konsumentami).

5. IMS udziela gwarancji jakości na oznaczone, sprzedawane poprzez Sklep internetowy towary na okres dwóch lat , licząc od dnia zawarcia umowy.

6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi IMS o wadzie bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku, gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi IMS o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

7. W ramach świadczeń gwarancyjnych, IMS zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad – według swojego uznania – wyłącznie jeżeli wady te powstały z przyczyn tkwiących bezpośrednio w sprzedanym towarze, a ujawnią się w ciągu terminu gwarancji jakości wskazanego w pkt. 5 powyżej.

8. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia wady fizycznej, powstałej podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego. Na skutek złożonej reklamacji, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub nr telefonu komórkowego potwierdzenie przyjęcia reklamacji wraz z numerem zgłoszenia. O dalszych krokach postępowania w przypadku zgłoszonej reklamacji Klient informowany jest na bieżąco przez IMS za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź przez wiadomości SMS. Powyższa procedura ułatwi skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

9. Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony IMS Klient winien przesłać zakwestionowany towar Sprzedającemu, wraz z dowodem zakupu na wskazany w potwierdzeniu przyjęciu reklamacji adres. Obowiązek dostarczenia towaru wraz z dowodem zakupu nie dotyczy Klienta będącego konsumentem.

10. Kupujący winien sporządzić i wprowadzić do formularza reklamacyjnego dokładny opisu wady objętej reklamacją.

11. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego bądź producenta towaru lub z tytułu niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Kupującego za pośrednictwem wybranego przewoźnika. IMS nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Powyższe dotyczy wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.

12. Reklamacje rozpatrywane są przez IMS w poniższych terminach: a) Pomyłki w cenie – w terminie 5 dni od daty skutecznego złożenia reklamacji; b) Wszelkie pozostałe zgłoszenia reklamacyjne – w terminie 14 dni, licząc od dnia ich skutecznego zgłoszenia.

13. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń reklamacyjnych, towar zostanie odesłany Klientowi na koszt IMS wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

14. IMS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

15. Klient może zgłosić IMS informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

Druk reklamacyjny: pobierz plik

Rozdział VI. Zwrot towaru

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie do Klientów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Zgodnie z art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 w/w ustawy. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres siedziby Sprzedającego lub drogą elektroniczną (za pośrednictwem Sklepu bądź w formie wiadomości email).

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić IMS zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą (nieprzekraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy). Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz oświadczenie o odstąpieniu. Koszt oraz ryzyko zwrotu towaru ponosi Kupujący.

4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, IMS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy IMS zwróci Kupującemu jego świadczenia w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta od odstąpienia od umowy. IMS może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

5. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

  1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: pobierz plik

 

Rozdział VII. Postanowienia szczególne dotyczące obrotu profesjonalnego

1. Postanowienia niniejszego rozdziału VIII Regulaminu stosuje się wyłącznie do tych Klientów, którzy nabywają w Sklepie internetowym towary w celu związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanych dalej „Klientem profesjonalnym”). Postanowienia niniejszego rozdziału Regulaminu nie znajdują zastosowania do Klientów, którym przysługuje status Konsumenta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta profesjonalnego nie zawsze jest równoznaczne z jego przyjęciem. IMS zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z ważnych przyczyn przez IMS niezawinionych, o czym poinformuje Klienta profesjonalnego bezzwłocznie.

3. W przypadku przyjęcia przez Klienta profesjonalnego towaru bez zastrzeżeń lub niedochowania przez tego klienta aktów staranności w zakresie zbadania stanu przesyłki, IMS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zewnętrznych uszkodzeń dostarczonego towaru istniejących w chwili wydania towaru.

4. W przypadku kwestionowania jakości towaru zakupionego za pośrednictwem Sklepu, utrata uprawnień z gwarancji jakości następuje, jeżeli Klient profesjonalny nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie IMS o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił IMS niezwłocznie po jej wykryciu.

5. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji, w szczególności w razie powstania wad z uwagi na samowolne naruszenie towaru przez Klienta profesjonalnego w postaci m. in. naprawy, przeróbek, obróbek, nieprawidłowego użytkowania, czyszczenia, konserwacji, bądź też innej ingerencji fizycznej w sprzedanym towarze, bez zgody IMS bądź też w razie braku wad fizycznych, uzasadniających złożenie reklamacji, wszelkie koszty związane z rozpatrywaniem reklamacji (dostawa, dojazd, ekspertyzy) obciążają Klienta profesjonalnego. Przepisy art. 556 – 576 k.c. nie znajdują zastosowania.

6. IMS upoważniony jest do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków związanych z transakcją sprzedaży zawartą za pośrednictwem Sklepu na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody Klienta profesjonalnego.

7. IMS upoważniony jest do dokonywania potrąceń wierzytelności pieniężnych przysługujących jej wobec Klienta profesjonalnego z wierzytelnościami pieniężnymi, przysługującymi Klientowi profesjonalnemu wobec IMS.

8. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, które mogą wyniknąć w związku z transakcjami sprzedaży dokonywanymi w ramach Sklepu internetowego jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę IMS.

Rozdział VIII. Ochrona danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest uzależnione od wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez IMS jako administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją przy składaniu zamówienia.

2. Powierzone IMS dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie: a) w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym, w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany adres; b) pozyskania od Klienta przez wyspecjalizowane podmioty opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym; c) gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa; d) gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; e) gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Powierzone IMS dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu (zaznaczenie właściwego pola z akceptacją zapisu do newslettera przy składaniu zamówienia).

4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych

5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia poprzez Sklep internetowy (ZAMAWIAM- Uwaga! Zamówienie niesie obowiązek zapłaty) jest uzależnione od akceptacji niniejszego Regulaminu – do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja treści tego Regulaminu. Akceptacja ta następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola przy składaniu zamówienia.

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

4. IMS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku konsumentów, o zmianie treści Regulaminu IMS informuje ich każdorazowo drogą mailową, o ile IMS będzie w posiadaniu aktualnego adresu e-mail Klienta będącego konsumentem.

5. Do umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu stosuje się przepisy prawa polskiego. Umowy zawierane są w języku polskim.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl